Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

collage1

 

Notulen wijkraad

   

Notulen wijkraad Noord 22/09/2016

Aanwezig: Hilly, Micha, Jan, Hans en Rita

Afwezig: Gerto, Mariana

1. De voorzitter heet ons allen van harte welkom.

2. Notulen 15-9-2016 goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken/ mededelingen

- Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders puur ter kennisgeving.

- Aanstaande donderdag 25-9 bijeenkomst voorzitters wijkraden, verder zijn uitgenodigd Sociom en Judith Logtens. Het voorstel dat het college de buitenkasten wil gaan betalen, wordt dan ook besproken.

- Kern met pit.

- Werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen.

- Monique Lamers van de website onsthuus heeft een app gerealiseerd, tevens wordt er gevraagd of een budget is voor het flyeren van deze nieuwe app.

4. Lokatie aankondigingsbord. Kruising Spoorstraat / Rembrandt van Rijnstraat wordt aangepast, 5 parkeerplaatsen worden verplaatst naar onze plek van het bord. Staat weer onhold, wachten tot na de verbouwing.

5. Nieuwbrief in elkaar zetten, Hilly en Micha gaan dit doen ism met de Driewiek.

6. Rondvraag.

Rita: volgende veradering afscheid.

Hans: Jan Tooropstraat bewoners vragen of er Leibomen geplant kunnen worden, dit bespreken als de Jan Tooropstraat wordt aangepakt.

7. Einde

Volgende vergadering is op 03-10-2016 om 19:30 uur in de Driewiek

            

Notulen Wijkraad Boxmeer Noord vergadering 06-06-2016 aanvang 19.30 uur.

 

Aanwezig: Hilly, Micha, Jan, Hans, Gerto.

Afwezig: met afmelding Rita en Mariana

Aanwezig van CDA, Jan Stoffelen

 

1. Opening.

2. Notulen 01-05-2016, goed gekeurd, via de mail.

3. Ingekomen stukken en mededelingen,
Er is een inspreekster, zij uit haar bezorgdheid over de negatieve ontwikkeling in het gedeelte Bakelgeert Noord, in 4 weken 3 invallen in woningen door de politie, voor vermeende drughandel, hier zijn ook kinderen mee gemoeid. Vervolgens maakt zij zich grote zorgen over de verloedering in hetzelfde gedeelte van de wijk, gezinnen die volgens eigen zeggen van het kamp komen zorgen voor veel overlast, grote rotzooi in en om het huis, veel huisdieren, ruzie’s die op straat worden uitgevochten, en het lastig vallen van vooral oudere bewoners.
In een groot gedeelte van de wijk worden tuinen niet bijgehouden zodat er onder andere niet altijd over het trottoir gelopen kan worden, maar ook de uitstraling van de straatten loopt ernstig achteruit.
Dit wordt door de aanwezige Wijkraadleden onderstreept en gedeeld.

4. Lokatie aankondigingsbord: akkoord gemeente voor de lokatie voor in de Rembrandt van Rijnstraat, na de wielerronde actie ondernemen voor plaatsing.

5. Uitnodiging overleg gemeente 15-06-2016 Jan, Micha Gerto en Hilly gaan. Verslag volgende vergadering.

6. Enquete Floralaan door SP: reactie op de mail: moet via Willem vd Rijdt!!!!

7. Aed stand van zaken: de brief van de 5 wijkraden is naar de raadsleden gestuurd, we zijn benieuwd wanneer het in de raad behandeld wordt.

8. Woensdag morgen ideeën worden in de volgende Nieuwsbrief aangeboden

9. Rondvraag geen

10.Sluiting

 

 Notulen Wijkraad Boxmeer Noord vergadering 02-05-2016 aanvang 19.30 uur.

Alle Wijkraadleden aanwezig.

1. Opening.

2. Notulen 01-02-2016, toevoeging website Wijkraad wordt bijgehouden door Gerto samenwerking van Mariana. Jan vraagt of er nog ontwikkelingen zijn tav de Speeltuin, mogelijk Sambeek.

3. Ingekomen stukken: zie punt 6,7.

4. Lokatie aankondigingsbord: Hilly gaat plek herzien met de gemeente, bij akkoord Jeltsin en Hans demontabele constructie laten maken voor de wielerronde.

5. Overleg Wijkagent: Hilly neemt contact op voor een gesprek.

6. Uitnodiging overleg gemeente 15-06-2016 iedereen welkom, mailen wie er mee wil.

7. Brief Dr Peelenprijs: Helaas is de brief gestuurd naar de vorige voorzitter, communicatie gemeentehuis, algemeen vinden we het vreemd dat het weer schriftelijk moet gebeuren.

8. Enquete Floralaan door SP: De conclusie door de gemeente dat het niet gevaarlijk is in de Floralaan vinden wij wel erg kort door de bocht, ook de opmerking in de krant dat Wijkraad Noord niet heeft aangegeven dat daar problemen roept veel verontwaardiging op, er is op verschillende manieren in het verleden aandacht voor gevraagd, maar helaas kreeg de Wijkraad geen gehoor. Het is zeer zuur om dit dan in de krant te moeten lezen, zonder wederhoor. Hilly gaat mailen.

9. Aed stand van zaken: We zijn nog steeds in overleg met de andere 4 wijkraden, dit om een zo compleet voorstel samen te stellen voor de Gemeenteraad, komt terug.

10. Rondvraag: Woensdag nieuw leven in blazen, na de vakantie, ideeën Clinic koersbal, Yoga, Make-up voor oudere dames, film oud Boxmeer, KBO, SWOGB, Sociom,verdere suggesties volgende vergadering

11. Sluiting

Notulen: Wijkraad Boxmeer Noord vergadering 1 februari 2016 om 19:30 uur

Aanwezig: Jan Overgoor, Micha Fleuren, Gerto Reijnders, Hans Langenveld.

Afwezig met afmelding: Rita Giezen en Lidia vd Kleij.

1.Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom

2. Notulen 11 januari 2016.

Geen op of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

Geen ingekomen stukken.

4. Locatie aankondigingsborden

Hilly krijgt hier nog antwoord over.

5. Logo wijkraad

Met algemene stemmen gaan we voor een nieuw logo, moderner strakker, meer van deze tijd.

6. Raadskaravaan

Hilly gaat een uitnodiging maken voor de andere wijkraden om een brief te maken voor de Raadsleden over het AED verhaal.

7. Bestemmingsplan speeltuin Maasbroekse blokken

Hier hebben wij geen bezwaar tegen mits er een oplossing wordt gezocht voor de te verwachten verkeersdruk in de Maasbroekse blokken. Onze suggestie is om de tunnel aan de spoorbaan vrij te maken voor het verkeer.

8. Onsthuus.nl

Wij gaan eerst met enkele mensen een cursus volgen om onze Website weer uptodate te maken en dan gaan we aan de slag om te kijken hoe we die kunnen koppelen aan Onsthuus.

9. Kascontrole datum

Wordt direct na deze vergadering gedaan door Hilly en Gerto.

12. Rondvraag.

Hilly, kunnen we een welkomskaartje maken voor de nieuwe bewoners in onze buurt, met verwijzing naar Wijkraad, Handeninelkaar, Onsthuus en de Driewiek. Micha en Hilly gaan daar mee aan de slag.

13. Sluiting

Notulen Bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Noord 11 januari 2016

Aanwezig: Hilly van Neerven, Jan Overgoor, Micha Fleuren, Gerto Reijnders, Lidia van der Kleij , Rita Giezen.

Afwezig : Hans Langenberg

1: Opening

De voorzitter heet allen van harte welkom.

2: Notulen d.d. 23 november

Geen op of aanmerkingen.

3: Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

4: Locatie aankondigingsborden

Publicatie bord van Vincent Maasen is te vel hij valt meer op door de felle verlichting, doordat ons bord helemaal niet meer op valt. Hilly neemt contact op met de gemeente, om van plek te veranderen.

5 : Logo wijkraad

De rustige met 4 kleuren blokken wordt als mooiste ervaren, SWBN wordt vervangen door Wijkraad Bakelgeert Noord.

6: Raadskaravaan vooroverleg

Hilly en Jan gaan er a.s. donderdag naar toe, misschien dat Micha later komt. Betreffende de AED, blijft een probleem, proberen bij Raadskaravaan aandacht voor te krijgen.

7: Kerstbrunch

Kregen we dit jaar niet rond, volgend jaar beter.

Kijken hoe we de taken beter kunnen verdelen.

8: Nieuwjaars receptie

Minder mensen aanwezig, het belang van de nieuwsbrief wordt hier volgens ons weer aangetoond.

Hapjes waren goed geslaagd.

9: Loslopende honden.

Door de onduidelijkheid van het beleid van de gemeente, wel en waar mag mijn hond nog loslopen is er veel verwarring. Alleen verbieden van loslopen en geen plekken aanwijzen waar het wel mag is geen oplossing.

10: Samenvoeging scholen

Er zijn borden geplaatst dat de schoolroutes zijn gewijzigd. Extra zebrapad strepen zijn aangebracht. De Gemeente is bezig met de veiligheid maar zijn nog lang niet klaar, het is in volle gang. Om de kinderen veilig van en naar school te laten komen zouden de stoplichten op de kruising Rembrandt van Rijnstraat / Oranjestraat aangepast moeten worden. Oversteek bij het spoor is niet overzichtelijk, rotonde Jetten is veel te druk en rotonde Rochus is veel te gevaarlijk. Schilderspad slecht verlicht. Dit blijven aandachtspunten.

11: Kascontrole

Micha maakt alles gereed voor de gemeente, dit moet voor 1 april klaar zijn. Volgende vergadering een datum prikken.

12: Vergaderdata 2016

De volgende vergaderdatums zijn gepland op:

1 februari

7 maart

4 april

2 mei

6 juni

4 juli

13: Rondvraag

Jan: Vraagt wanneer de datum van inlever copy is, betreffende de CPO. Dit is laatste week februari.

14: Sluiting

Volgende vergadering is maandag 1 februari 2016 om 19:30 uur in de Driewiek.

 

Notulen van de bestuursvergadering Wijkraad Boxmeer Noord  10 februari 2015.

 

Aanwezig: de heren J. Overgoor, H. vd. Langenberg.
                 de dames H.v. Neerven, R. Giezen, L. vd Kleij, I. Janssen (notulen)

Afwezig m.b: de heren M. Fleuren en A. Dekkers.

 

1. Opening

De voorzitter heet allen hartelijk welkom.

 

2. Notulen dd 12 jan 2015.

Tekst/inhoud geen op/aanmerkingen.

De notulen worden goedgekeurd.

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

Aangezien de heer M. Fleuren afwezig is wordt dit punt de volgende vergadering besproken.

 

4. Positieve gezondheid.

Voorstel: een bijeenkomst organiseren b.v. Burendag. De werkgroep wordt hiervan op de hoogte gebracht door de voorzitter.

 

5. Jeugdwijkraad.

Mevr. R. Beijers heeft per 01-02-2015 afscheid van de jeugdwijkraad genomen. Als nieuwe begeleider is de heer J. vd Heuvel aangesteld. Met hem is overleg over het verkeersveiligheidspakket van gemeente/ VVN. De heer J. vd Heuvel zal voor de volgende vergadering uitgenodigd worden.

 

6. Publicatieborden.

De heren M. Fleuren en A. Dekkers behandelen dit onderwerp, zij houden zich bezig met het berekenen van de kosten en de verdere gang van zaken. Aangezien zij beiden niet aanwezig zijn wordt dit punt de volgende vergadering besproken.

 

7. Website.

Door afwezigheid van de heer A. Dekkers wordt dit ook in de volgende vergadering besproken.

 

8. Inventarisatie AED.

Van de gemeente is het verzoek ontvangen om de AED's in onze wijk in kaart te brengen, en hoe deze bereikbaar zijn en toegankelijk voor iedereen. De heer H.vd. Langenberg behandelt dit. Volgt.

 

9. Verlichting Schilderspad.

Op verzoek van meerdere bewoners zien wij graag de lantaarnpaal verplaatst van de spoorwegovergang naar de T-kruizingpunt fietspad Jan Sluyterstraat. Dit verzoek wordt bij de gemeente ingediend door de heer J. Overgoor bij de heer J. v. Dinter (gemeente). Ook het put herindelingspeelveldjes wordt besproken.

 

10. Verkeersveiligheidspakket.

De heer Beekman (gemeente) is benaderd n.a.v. het te hard rijden in onze wijk. Door de gemeente is een snelheidsonderzoek gedaan. 

Uitslag: Er werd iets te hard gereden. 

Het verkeersveiligheidspakket is aangevraagd bij de gemeente, zodra dit ontvangen is kan de wijkraad hiervan gebruik maken. Ook gaat de wijkraad in overleg met de jeugdwijkraad.

 

11. Rondvraag: geen.

 

12. Sluiting.

 

Volgende vergadering 10 maart 2015 (dinsdag) 

Tijd: 19.30 uur in de Driewiek.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Notulen van de bijeenkomst van de wijkraad van Boxmeer Noord van

12 januari 2015.

 

Aanwezig : M. Fleuren, H. v.d. Langenberg, H. van Neerven, L. v.d. Kley, I. Janssen, ( notulist ).

Afwezig m.k. J. Overgoor, A. Dekkers en R. Giezen.

 

1) Voorzitter opent de vergadering met een welkom.

 

2) Notulen dd. 8 december 2014, tekst geen opmerkingen.

= Nieuwe vergaderdata : 12 januari, 10 februari, 10 maart, 21 april, 19 mei en 23 juni.

Notulen goedgekeurd. 

 

3) Mededelingen :

= op 9 jan. 2015 bericht ontvangen dat in 2016 een collegebezoek aan de wijkraad van Boxmeer Noord gepland is. Nader bericht volgt. 

= Van de heer W. v.d. Rijdt de vraag ontvangen of er interesse is om een groen energie cafe te houden in Boxmeer Noord. Bijgevoegde flyer zal op de website geplaatst worden.

= Er is een krantenknipsel binnengekomen dat gaat over duizenden euro,s beschikbaar zijn tbv kleine dorpsprojecten. Verdere info volgt. 

= Project Positieve gezondheid : Hoe gaan we te werk ? Is er genoeg animo ? Ideeen : bv wandelgroepje, vrouwen/mannenavond. Het voorstel is om ideeen met de bewoners te bespreken tijdens een te organiseren activiteit. Dit onderwerk komt terug.

= Jeudwijkraad weinig van gehoord. 

= Verkeersveiligheid : Van de heer Beekman (gemeente) bericht ontvangen dat er een pakket aan te vragen is over dit onderwerp bij de gemeente. Mevr. van Neerven vraagt aan.

 

4) Evaluatie Kerstbrunch/Nieuwjaarsreceptie. Beide zijn zeer goed ontvangen door de aanwezigen. Kerstbrunch 20 personen, Nieuwjaarsreceptie 50 personen. Worden komend jaar weer georganiseerd.

  

5) Website komt terug op de agenda van de volgende vergadering. 

 

6) Rondvraaag : geen vragen. 

 

7) Sluiting 

Volgende bijeenkomst 10 februari om 19.30 u in de Driewiek. 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------